Vad gör vi i handledning?Generellt innebär handledning i psykosocialt arbete för mig, ett utrymme där en grupp, förslagsvis en arbetsgrupp, tillsammans med en handledare får möjlighet att reflektera tillsammans med varandra och tala om någon sakfråga som rör arbetet eller arbetssituationen. I handledningstillfället sker en inventering, sortering och reflektion kring vad gäller frågeställningen och vad som hör till mig som person i sammanhanget.

I handledningen arbetar jag utifrån gruppens eller individens behov och önskemål. Handledning kan vara inriktad på process, ärende eller en annan sakfråga. Jag tycker det är önskvärt att varje tillfälle börjar med en genomgång och gemensam planering av hur handledningstillfället skall läggas upp. Det är bra om varje handledningstillfälle till strukturen liknar det andra, men att tiden planeras tillsammans med gruppen då någon i gruppmedlem kanske vill ta upp en sakfråga som bör prioriteras och kommer att ta mycket tid

Vi kan i handledningen arbeta med reflekterande positioner, rollspel, ta hjälp tavla och arbeta med nätverkskartor eller använda andra tekniska hjälpmedel. Fokus är alltid att det vi arbetar med ska vara till gagn för gruppmedlemmarna och till nytta för de personer som deltagarna i handledningsgrupperna har kontakt med.Vad är handledning i psykosocialt arbete?


Nedan följer ett citat från en folder från Svensk Handledarförening, som jag tycker kort och bra  förklarar begreppet handledning i psykosocialt arbetet.

"Människa och miljö ses som en samverkande enhet i ständig och ömsesidig påverkan. Det psykosociala arbetet kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för metoder inom socialt arbete som används i relationer till individer och grupper i förebyggande och behandlande syfte. Handledning definieras som kontinuerlig feedback kring det egna arbetssättet och sig själv som personlig resurs.
Handledning höjer yrkeskompetensen hos de handledda vilket leder till att kvaliteten på de tjänster som erbjuds inom verksamheter ökar.
Professionen stärks och förmågan att möta krävande arbetsuppgifter utan att ta skada utvecklas. De handledda får
också verktyg att sätta gränser för sin egen arbetsinsats."